ژانویه 24, 2022

ایجاد پیغام MOTD سیسکو

ایجاد پیغام MOTD سیسکو

ایجاد پیغام MOTD سیسکو

کاربرد این پیغام این است که شخصی قبل از اینکه remotely وارد دیوایس شما بشود با این پیغام هشداری را به او بدهید، و بهتر است که ماهیت این هشدار تهدید گونه باشد.

 

برای ساختن همچین پیغامی از دستور banner motd استفاده می کنیم. MOTD به معنای Message Of The Day می باشد.

 

برای انجام دادن این مهم به صورت زیر عمل می کنیم:

 

en

configure terminal

banner login L

بعد از وارد کردن دستورات بالا پیغام مورد نظر خودمان را وارد میکنیم. پیغامی که در زیر مشاهده میکنید صرفا می تواند یک نمونه از این نوع پیغام باشد.

 

ایجاد پیغام MOTD سیسکو

 

****************************************************************

UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED

You must have explicit, authorized permission to access or

configure this device. Unauthorized attempts and actions to

access or use this system may result in civil and or criminal

penalties. All activities performed on this device are logged

and monitored.

***************************************************************

L

 

پس از تمام شدن پیغام از حرف L بزرگ استفاده میکنید

 

ایجاد MOTD در سیسکو

 

همانطور که توضیح دادیم،این پیغام نباید حاوی هیچگونه خوش آمد گویی باشد بلکه باید محتوایی Warning گونه داشته باشد که هشداری را به فرد مورد نظر ارسال کند. ترجیحا محتوایی تهدید گونه را هم داشته باشد بهتر است.

 

ایجاد MOTD در سیسکو

 

 

The /etc/motd is a file on Unix-like systems that contains a “message of the day”, used to send a common message to all users in a more efficient manner than sending them all an e-mail message. Other systems might also have an motd feature, such as the motd info segment on MULTICS.[1]

The contents of the file /etc/motd are displayed by the Unix login command after a successful login, and just before it executes the login shell.[2]

Newer Unix-like systems may generate the message dynamically when the host boots or a user logs in.[3]

The MOTD has also become a common feature of the online component of Windows PC games, such as Half-LifeCall of DutyMinecraft, and Battlefield. A similar feature called MOTD is displayed when logging on to some IRC servers.[4]